Atatürk'ün Kronolojisi
1881   Selanik'te doğdu.
1893   Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
1895   Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
1899   Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902   Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.
11 Ocak 1905   Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
Ekim 1906   Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
23 Temmuz 1908   Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.
31 Mart 1909   31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
13 Eylül 1911   Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
27 Kasım 1911   Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
9 Ocak 1912   Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.
27 Ekim 1913   Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.
1 Mart1914   Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
2 Şubat 1915    Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.
25 Şubat 1915   Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.
25 Nisan 1915   Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
1 Haziran 1915   Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.
9 Ağustos1915   Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
10 Ağustos 1915   Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
1 Nisan 1916   Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.
6 Ağustos 1916   Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.
20 Eylül 1917   Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
Ekim 1917   Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.
26 Ekim 1918
 
  Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu. 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
31 Ekim 1918   Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
13 Kasım 1918   Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü. 1919Nisan 30: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.
15 Mayıs 1919   İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.
16 Mayıs 1919   Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
19 Mayıs 1919   Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.
15 Haziran 1919   Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
21 Haziran 1919   Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
8 Temmuz 1919   Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)
23 Temmuz 1919   Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.
4 Eylül 1919   Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
11 Eylül 1919   Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na seçildi.
22 Ekim 1919   Amasya Protokolü'nün imzalanması.
7 Kasım 1919   Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
27 Aralık 1919   Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.
20 Mart 1920   İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
18 Mart 1920   İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
19 Mart 1920   Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.
23 Nisan 1920   Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24 Nisan 1920   Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
5 Mayıs 1920   Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.
11 Mayıs 1920   Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
24 Mayıs 1920   Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.
10 Ağustos 1920   Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
9 / 10 Ocak 1920   Birinci İnönü Savaşı.
20 Ocak 1921
 
  İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
30 Mart 1921   İkinci İnönü Savaşı.
10 Mayıs 1921   Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
5 Ağustos 1921   Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
22 Ağustos 1921
 
  Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.
13 Eylül 1921   Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
19 Eylül 1921   Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.
26 Ağustos 1922   Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.
30 Ağustos 1922   Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
1 Eylül 1922   Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.
9 Eylül 1922   Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
 
10 Eylül 1922   Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
11 Ekim 1922   Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
1 Kasım 1922   Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.
17 Kasım 1922   Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
29 Ocak 1923   Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.
24 Temmuz 1923   Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
9 Ağustos 1923   Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
11 Ağustos 1923   Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
29 Ekim 1923   Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
29 Ekim 1923   Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
1Mart 1924
 
  Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
3 Mart 1924   Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
20 Nisan 1924
 
  Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
17 Şubat 1925   Aşarın kaldırılması.
24 Ağustos 1925   Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
25 Kasım 1925   Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
30 Kasım 1925   Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
26 Aralık 1925   Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
17 Şubat 1926    Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
1 Temmuz 1927   Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.
15 / 2 Ekim 1927   Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
Kasım 1927    Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
9 Ağustos 1928   Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
3 Kasım 1928   Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
15 Nisan 1931   Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
4 Mayıs 1931
 
  Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
12 Temmuz 1932   Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
29 Ekim 1933   Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
24  Kasım 1934   Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
1 Mart 1935   Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
1 Mayıs 1937   Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
31 Mart 1937   Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
15 Eylül 1938   Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
16 Ekim 1938   Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.
10 Kasım 1938   Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)
11 Kasım 1938    İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
12 Kasım 1938   Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
13 Kasım 1938   Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.
14 Kasım 1938   Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
15 Kasım 1938   Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
16 Kasım 1938   İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
19 Kasım 1938   Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
20 Kasım 1938   Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
21 Kasım 1938   Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.
25 Kasım 1938   Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
26 Aralık 1938   Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
4 Kasım 1953   Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.
10 Kasım 1953   Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.